تبلیغات
منتظران ظهور
12:37 ب.ظ
13
آیا ادیان دیگر چون مسیحیت و یهودی به ظهور مصلح آخرالزمان اعتقاد دارند؟ آیا منظور آنها از مصلح آخرالزمان حضرت مهدی(عج) است؟
همه پیروان ادیان الهی و برخی از پیروان غیر ادیان الهی عقیده دارند كه در یك عصر بحرانی جهان كه فساد و ظلم بیداد میكند، نجات دهنده بزرگ و مصلح جهانی ظهور میكند و اوضاع آشفته جهان را اصلاح نموده و عدل را گسترش میدهد. گرچه در این كه مصلح جهانی كیست، دارای چه ویژگیهایی است، نام او چیست و منسوب به كدام ملت و دین است، اختلاف نظر دارند. هر ملتی او را با لقب مخصوص و ویژگیهایی میشناخته و او را از خودشان میدانند. زرتشتیان او را ایرانی و از پیروان زرتشت میدانند. جهودان، از بنی اسرائیل و عیسویان او را مسیح موعود میخوانند .

در این جا به برخی از ادیان اشاره میشود كه در آنها از مصلح جهانی سخن گفته شده است:

1 - آیین زرتشت

در آیین زرتشت سه منجی به نامهای هوشیذر، هوشیذر ما و سوشیانس (نجات دهنده مرگ) از نسل زرتشت مطرح است. گویند: آنان پس از دیگری جهان را پر از عدل خواهند كرد. از جمله، مهمترین آنان، آخرین ایشان است كه او را سوشیانس پیروز گر میخوانند كه پس از ظهور، دین را به جهان رواج خواهد داد؛ فقر و تنگدستی را ریشه كن كرده و مردم جهان را هم فكر، هم گفتار و هم كردار میگرداند.

2 - آیین هندی

در آیین هندو نیز از نجات دهنده و موعود، به نام آواتا سخن به میان آمده و در منابع هندوها در كتاب اوپانیشا مطرح شده است. مظهر ویشنو (مظهر دهم) كه در انقضای كلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفید ظاهر میشود، درحالی كه شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد. شریران را تماماً هلاك میسازد و خلقت را از نو تجدید میكند و پاكی را رجعت خواهد داد. مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد كرد. در یكی از كتابهای دیگر هندوها آمده است: گردش دنیا به پادشاه عادلی در آخرالزمان تمام شود كه پیشوای ملائكه و پریان و آدمیان باشد. حق همراه او است و آنچه در دریاها و كوهها پنهان شده باشد، همه را به دست میآورد. از آسمانها و زمین، آنچه باشد، خبر دهد و از او كسی بزرگتر به دنیا نیاید. در آیین بودایی كه یكی از شاخههای كشین هندویی است، مسئله انتظار مطرح شده و شخصیت مورد انتظار بودای پنجم میباشد.

3 - آیین یهود

در آیین یهود نیز از شخص موعود سخن گفته شده است. گر چه یهودیان در این كه موعود كیست، اختلاف نظر دارند. چون یهودیان به حضرت مسیح ایمان نیاوردهاند، موعود آنان هنوز ظهور نكرده است. با این حساب انتظار در یهودیت كیفیت ویژه مییابد، ولی آنچه یهودیان بر آن اتفاق دارند، خروج شخص در آخر زمان است كه كوكب افروز میباشد و روی زمین را به نور رب كریم روشن میگرداند... یهودیان به انتظار او زمان میگذارنند. موعود كسی است كه به عدالت داوری كند و مظلومان زمین را به راستی حكم راند و گرگ با بره سكونت كرده و پلنگ با بزغاله خوابد... در تمام كوه مقدس، ضرر و فسادی دیده نشود؛ زیرا جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد.

4 - آیین مسیحیت

مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانی هستند و اگر چه باور دارند كه او حضرت عیسی مسیح(ع) است كه از آسمان نزول كرده و جهان را پر از عدل خواهد كرد. در انجیل مرقس آمده است: پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه وقت صاحب خانه میآید، در شام، یا نیمه شب، یا بانگ خروس، یا صبح! مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد!.

5 - آیین اسلام

همان طور كه میدانید و اشاره كردهاید، یكی از مسایل بسیار مهمی كه در اسلام نیز بدان پرداخته شده، مصلح جهانی است. ما شیعیان عقیده داریم كه مصلح جهانی امام زمان(عج) است كه در آیات  و روایات بدو اشاره شده است.

امام زمان(عج) همان مهدی(ع) است كه جهان را پر از عدل و داد میكند، همان گونه كه پر از ظلم شده است. اعتقاد به مهدی(عج) از بدیهات تفكر شیعی است. اندیشمندان اهل سنت نیز باور دارند كه جهان در انتظار حضرت مهدی(عج) است.

ابن ابی الحدید كه از عالمان اهل سنت است میگوید:

میان همه فرقههای مسلمان اتفاق قطعی است كه عمر دنیا به پایان نمیرسد، مگر پس از ظهور مهدی(عج)

از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت كه همه ادیان الهی و برخی ادیان غیر الهی درخصوص مصلح جهانی اتفاق نظر دارند؛ ولی نمیتوان قضاوت نمود كه مقصود آنان از مصلح جهانی امام زمان(ع) میباشد كه در اسلام بدو اشاره شده است. گرچه برخی از نشانهها و مشخصاتی كه در سایر ادیان برای مصلح جهانی ذكر شده، درباره امام زمان(ع) نیز هم خوان است.

با توجه به این كه بشارت به ظهور مصلح جهانی در ادیان الهی بیان شده و مسئله ظهور حضرت مهدی(عج) در ادیان الهی، پیش از تحریفشان وجود داشته، مصلح تمام ادیان الهی، مهدی موعود است و مقصود دینشان همین است، اما پیروان آنها در تطبیق و تعیین مصداق به خطا رفتهاند.