تبلیغات
منتظران ظهور
10:33 ق.ظ
50
چگونه می توان سرباز امام زمان (عج) شد؟
                                                            

 

«ای پـادشه خوبان داد از غـم تنهـایی،دل بیتو به جان آمد وقت است كه باز آیی»

سرباز امام زمان شدن مستلزم داشتن ویژگیهای خاص بشرح زیر است :
 

1)    صبر و پایداری زیاددر مقابل سختیها:

     بدون شك مؤمنین و یاران واقعی امام عصر از سختیهاو گرفتاریهای فراوان آخرالزمان،به تنگنی امده و ایمان خود را حفظ و خود را آماده عمل به دستورات الهی مینمایند . قرآن مجید در سورة بقره آیة 155 میفرماید : «‌ولنبلونكم بشیٍ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین » از كتاب كمال الدین شیخ صدوق (ره) است كه فـردی از امام جعفر صادق (ع) سؤال كرد كه آیـا علاماتی از طرف خـدا بـرای مؤمنیـن هست ؟ گفـت : خدای عزوجل كه فرموده « لنبلونـكم » یـعنی شما مؤمنین را قبـل از خروج قائـم امتحان خواهیـم كرد

« بشیٍ من الخوف » یعنی به خوف و ترس از پادشاهان و « الجوع » یعنی گران شدن نـرخها و « نقص من الاموال » یعنی كساد تجارتها و كمی فایده و « الانفس » یعنی مرك سریـع و « الثمرات » یعنی نقصان زراعت و « بشر الصابرین » یعنی در آن موقع صابرین را به تعجیل فرج قائم (عج) بشارت بده .

      امام علی (ع) نیز فرمودهاند : « آنها قومی هستند {یاران مهدی (عج)} كه با صبر و شكیبایی خود بر خدا منت نـمیگذارند و جانبـازی خود را در راه حق بزرگ نمیشمارنـد »(همان منبع ص 414)  بنابراین همراه با صبر در مشكلات خصوصیت دیگر سربازان امام عصر ، پرهیز از ریا كاری است .

 

2)  پرهیز از ریا كاری و منّت گذاردن بر مردم :

       كسی كه كه می خواهد سرباز امام زمانش شود بـاید كه بدون ریا و هرگونه غرور و نخوتی ، ره بـه سوی معشوق موعود – آن امام همام و نـورانی – بـپوید . آنان باید كه بقول بـزرگان دینی ، خدمت را وظیفه خود و بـرای رضای خدا بخواهد نه برای خوش یمنی و فخر فروشی بر مردم . بعبارتی دیگر مردان و قهرمانان واقعی همانا كه بی ادّعایند و با روحی بلند و پاك خود را آمادة خدمت بـه مردم می كنند و شهید بهشتی چه خوب سرود كه « ما شیفتة خدمتیم نه تشنة قدرت ! » امـام علی فرمودنـد : « گویی اخلاق و آداب آنهـا یكی است ، دل های آنهـا بـر محبت و شفقت و خیر خواهی گرد آمده است .» (روزگار رهایی ص 414)

 

3)    ترس از خدا – توكّل بـرخدا :

      كسی كه فقط از خدا بتـرسد ، دستـورات و تعالیـم دینی اسلام را بـه خوبی اجرا می كند و هـر چه سرشار از ایمان و اطمینان به خدا و روز قیـامت شود ، توكّل و اتكال خود را بر خالق مطلق جهان هستی بیشتر خواهد كرد . مولا علی فرمودند : « برای آنها (یاران مهدی (عج) در شب از خشیّت خدا (ترس بـا محبّت) نـاله هایی است كـه چون نـالة مادران داغ دیده است .» (همان منبع ص 414)

 
 
 
 4)   زهد و پرستش خالصانة حقّ :

     سربـازان یا یاران واقعی امام عصر (عج) كه سرار عمر خود را وقف خدمت بـه مردم و دیـن خدا می كنند ، از تـوشه مادّیات ، فقط در حد ضرورت و رفع نیاز های جسمانی و حیاتی استفاده می كنند . آنـان ساده زندگی می كنند و البته بـه قول شهید چمران « ساده زندگی كردن ، روحی بلند می خواهد . » آنـان منتظر رسیدن به قدرت یـا اقتداری نیستند كه ار آن برای نفع شخصی یـا گروهی و حزبی خود و یا نشان دادن زهر چشمی به طرف های مقابل و یا با ظاهر فریبی كردن دیگران و یا بـا مخفی كردن كمبود های خود در جهت عمل بـر اساس حسادت های درونی و كینه جویـانه و آتش های زیر خاكستر خود بـاشند ! یار امام بـاید كه راه امام را ادامه دهد و چون امامش خواندی یعنی در پشت سر او عمل كردن ، راه رفتن و اطاعت از او كردن .

 

5) شجاعت ، شهامت و بی بـاكی در مبـارزه بـا ظلم و بی عدالتی :

     فردی كه می خواهد سربـاز امام شود بـاید كه در راه حق از هیچ سختی و تنگی ، نهراسد و دل را همچون دریـا بر ساحل ظلم و ستم بكوبـد و در ایـن راه خسته نشود . مـردان الهی « شمشیر از پـی حق مـی زنند » و خود مصّمم در تـحقق اهداف می باشند بطوریكه اگر جـان خود را در راه دولت هدیـه كـنند ، بـاكی نـدارند و به قول امام (ره) :

                      « ملتـی كه شهـادت دارد ، شكست نـدارد . »

   یـاران امام عصر(عج) همانـگونـه كه امـام علی نیـزتوصیف شان فرمود ، جنگجو و مصّمم و قدرتمندنـد . « آنـها شیـرهای ژیـانی اند كه از جنـگل هـای خود بیرون آمده ، اگر اراده كننده كه كوهها را از جای بركنند بی تردید انجام می دهند .» (منبع قبل ص414)

 
6) پیروی از ولایت :

     از ویژگی مهم و بر جسته ای كه یك سرباز امام عصر باید دارا بـاشد پیروی محض از ولی فقیه و حـاكم (حكومت) اسلامی است . خصوصیت سربـاز در این است كه از ما فوق خود پیـروی كرده و به سوی هدفی كه فرمانده اش می گوید ، می شتابد . براستی مگر می توان خود را سرباز آن امام والامقام بدانیم ولی به دستوراتش عمل ننماییم ؟

     شنـاخت و معرفت امـام مستـلزم عمل به فوامیـن اوست و در زمـانی كه حضرتش غایـب می بـاشند همچنانكه خود فرموده انـد بـایـد از نـوّاب او و اولیـای شریف فقیه پیروی نمـود كـه پـیروی از ولایـت ، حمایت و اطاعت از امامت است . آیا می توان خود را آماده رهروی كویش كرد ولی از نایبان زمانه اش سرپیچی كرد ؟ عمل به دستورات ولایت فقیه یكی از مقدمات اساسی پیروی واقعی از امام حجّت است.

 
7) انتظار فرج :

      یك سرباز آماده و مجهز ، منتظر ابلاغ و اذمان است و سرباز امام عصر شیفته جمال نورانی اش و ظهور پر تلؤلؤ جان بخش جاودانی اش است . یاران مهدی (عج) شكی ندارند كه «او» خواهدـ آمد و همیشه یـاد «او» را در دل ها و بلكه ذكرش بر لب زنده نگه می دارند و صد البته «انتظار» بـاید كه همراه با «خود سازی» باشد همچنانكه امام صادق فرموده انـد : « مَن سَرَّه اَن یكونَ من الصحابالقائمِ فَلیَنتَظِر و الیَعمَل بالورَعِ و محاسن اِلاخلاقِ و هُوَ منتظِرٌ »(هركس دوست دارد از اصحاب قائم بـاشد بـاید انتظار بكشد و بـا پرهیزگاری و اخلاق نیك رفتار نماید در حالیكه منتظر باشد.)(مكیال ج ص 151)

 

        یا این عبارت كه فرموده اند : « هركس از شما بمیرد در حالیكه منتظر قائم باشد مانند كسی است كه در خیمه قائم است. »


 
كلام آخر اینكه:

    می توان با ترس (خشیت) از خدا و عمل به خواسته های خالق بـزرگ ، و نیـز خیر خواهی در حق مردم و خدمت عاشقانه و به دور از ریا و فریبكاری در حق آحاد مردم خدا همراه با دوری جستن از هواهای نفسانی ، بی ادعا زندگی كرد و چشم انتظار و دل را به یاد ظهور پرفروق و چشم چشلایی و حضور منـورّشان زنـده نگه داشت و اگر می خواهیـم سربـاز «آن یار غایب از نظر» شویم بـاید چنیـن كرد و اگر نمی توانیم از یاران خاص اش شویم از یاران عوام او كه می توانیـم و البته حداقل كار اینست كه منتظر ظهورش بـاشیم و نهایتـاً كاری كنیم و طـوری زندگی را سپری نمایـیم كه خوشنودی آن امام مبـارك را جلب كرده باشیم .