تبلیغات
منتظران ظهور
09:35 ب.ظ
92
فضائل صلوات بر محمد و آل محمد (ص)


هر چیزی در این عالم یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی. درود فرستادن به محمد و خاندان پاکش از نظر حکم تکلیفی مستحب است و دارای پاداش معنوی و از سوی دیگر آثار وضعی بی شماری دارد که ما از بیشتر آنها غافلیم امّا آنچه ازاحادیث به دست می آید دست کم چهل فضیلت و برکت برای صلوات فرستنده می توان نام برد:

اول تخلّق به اخلاق خداوندی است.


دوم اطاعت امر خداوند است
.


سوم مشرّف شدن به صلوات و سلام خداوندی است
.


چهارم موافقت با ملائکه است
.


پنجم صلوات ملائکه بر آن حضرت است
.


ششم سبب حصول قرب خداست
.


هفتم موجب رضای حق است
.


هشتم قرب به رسول خداست
.


نهم موجب شفاعت آن حضرت است
.


دهم موجب تحف (؟) خاص آن حضرت است
.


یازدهم معروف شدن نزد آن حضرت است
.


دوازدهم نوشته شدن صلوات در صحیفه نورانیه است
.


سیزدهم موجب خشنودی رسول خداست
.


چهاردهم موجب اجر ثواب ذاکر است
.


پانزدهم عبادت خداست
.


شانزدهم کفاره گناهان است
.


هفدهم موجب خشنودی همه ائمه است
.


هیجدهم دعای وسط دو صلوات مستجاب است
.


نوزدهم موجب رستگاری دنیا و آخرت است
.


بیستم دوری از عذاب جهنم است
.


بیست و یکم سبب روشنی قبر است
.


بیستو دوم سبب دفع فشار قبر است
.


بیست و سوم موجب خشنودی ملک الموت است
.


بیست و چهارم موجب خشنودی رضوان جنت است
.


بیست و پنجم موجب وفا کردن به عهد الست است
.


بیست و ششم موجب دفع نفاق است
.


بیست و هفتم موجب صلوات فرستادن تمام خلایق است
.


بیست و هشتم بهترین اعمال در آخرت است
.


بیست و نهم موجب پاکیزه شدن اعمال است
.


سی ام موجب عافیت است
.


سی و یکم موجب ادراک رحمت است
.


سی و دوم سبب قبولی همه طاعات است
.


سی و سوم سبب طیّب شدن مجالس است
.


سی و چهارم سبب خلاصی از غیبت است
.


سی و پنجم سبب توانگری است
.


سی و ششم سبب یاد آمدن فراموشی است
.


سی و هفتم سبب
  نور بسیار در روز قیامت است.


سی و هشتم موجب سنگینی میزان است
.


سی و نهم موجب عبور از صراط است
.


چهلم باعث خشنودی تمام انبیاء است
.
منبع : http://salavat.parsiblog.com